การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ NCD System manager
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม