การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง

  ประชุมคณะกรรมการ DHS (Core Group)

  กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ DHS ครั้งที่ 5/2561 (Core Group)
  วันที่จัดประชุม : 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น.
  สถานที่ : ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 14
  อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา