กิจกรรม

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 5

  1. คู่มือประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ download

  2. แบบฟอร์ม download

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  1. กำหนดการประชุม .PDF

  2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12

สื่อสารสาธารณะ

หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP)

  1. การดำเนินงาน District Health System พัฒนาระบบการดูโรคเรื้อรัง 360 องศา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี .PDF

  2. การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอกันตัง .PDF

  3. UCCARE คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอละงู จังหวัดสตูล .PDF

Pages