พื้นที่

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.สิงหนคร จ.สงขลา

แบบแผนการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.นาทวี

การช่วยเหลือเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา .PDF

Pages