เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

ปี 2560

 • ประชุม Core group วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

  • วาระการประชุม .PPTX

  • DHML นพ.เดชา แซ่หลี .PPTX

  • DHB นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ .PPT

  • การดำเนินงาน DHS Phase2 นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย .PPTX

ปี 2556

 • เอกสารประกอบการบรรยาย

  • โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายระดับอำเภอ .PPT

  • ผลลัพธ์ปี 2556 .PPT

 • เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอำเภอ (DHIS) .ZIP

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูล .PPT

 2. การวัดทางระบาดวิทยา .PPT

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล .PPT

 4. การสำรวจและอธิบายข้อมูล .PPT

 5. เครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล .PPT

 6. การนำเสนอข้อมูล .PPT