fair

มหกรรม DHS

งานสร้างสุขภาคใต้ #10
รายละเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ “สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน กับการขับเคลื่อนไร้ขีดจำกัด”
ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ:
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน/DHS-พชอ./กองทุนสุขภาพตำบล
วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา