เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับ เดือนตุลาคม 2556

K4DS POST ฉบับเดือนตุลาคมต้อนรับ “เทศกาลอาหารโลก” ซึ่งเมื่อกล่าวถึงอาหารฮาลาลในพื้นที่ชายแดนใต้ นั้นนอกจากจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารการกินของพี่น้องชาวมุสลิม แล้วนั้นแต่ฮาลาลยังเป็นยุทธศาสตร์ด้านกำลังการผลิตของรัฐบาลและองค์กรในพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วย เนื่องจากทั่วโลกมีประชากรที่เป็นมุสลิมกว่า2,000 ล้านคน และอยู่ในกลุ่มประเทศ IMT-GT คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ถึง 300 ล้านคน จึงนับเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่จะสามารถเชื่อมโยงผู้ผลิตฮาลาลไทยในพื้นที่ชายแดนใต้ไปสู่ตลาดฮาลาลโลกได้
ฮาลาล: อาหารไทย-อาหารโลก

 

เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2556 สถาบันฮาลาล ม.สงขลานครินทร์.ได้จัดงานฮาลาลนานาชาติ World Hapex 2013 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฯ ม.อ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ ทางฮาลาลในพื้นที่ชายแดนใต้ กระตุ้นผู้ผลิตสินค้าในจังหวัดชายแดนใต้และภูมิภาคอื่นๆ ให้เกิดความตื่นตัวและสร้างโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นที่รู้จัก ทั้งภายในและต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดการสร้างและขยายงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชายแดนใต้ให้เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่น เพื่อผลักดันให้เกิดการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศ และเพื่อส่งเสริมยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

อาหารอัตลักษณ์มลายู–ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้ โดย วินัย ดะห์ลัน, 2553.

“...เนื้อหาในเล่มสอดแทรกสาระความรู้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจวิถีวัฒนธรรมด้านการกินของ คนมลายูในพื้นที่อันมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ศาสนา แล้วผสมกลมกลืนจนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ที่บริโภคกันทั่วไป โดยเรื่องราวอันน่าสนใจที่ผู้เขียนพยายามสื่อยังมีนัยยะว่า อาหาร คือสื่อกลางที่ดีในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพ หากคนไทยในภูมิภาคอื่นได้รู้จัก และรักอาหารในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุ้นชินกับชื่อมลายู ย่อมจะทำให้เข้าใจ ชื่นชม และให้เกียรติวัฒนธรรมของเจ้าของตำรับ ท้ายที่สุดความสมานฉันท์ย่อมติดตามมา...”

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
อาหารฮาลาลในบทบัญญัติอิสลาม โดย อัสมัน แตอาลี, 2552

“...เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับหลักการมาตรฐาน และวิธีการได้มาของอาหารฮาลาลตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยถือว่าอาหารที่ฮาลาลจะต้องเป็นอาหาร ที่อัลลอฮฺอนุมัติให้สามารถบริโภคได้และต้องไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่เรียกว่านะญิส เรื่องราวของ อาหารฮาลาลไม่เพียงแต่เน้นเรื่องวิธีการได้มาหรือการปรุงอาหาร แต่ยังเน้นถึงคุณค่าต่อผู้ผลิตและ ผู้บริโภคด้านความสะอาด บริสุทธิ์ ความละเอียดลออ เพราะศาสนาอิสลามเชื่อว่าอาหารมีส่วนสำคัญ ในการหล่อเลี้ยงร่างกายและส่งผลต่อจิตใจ ให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันและการประกอบศาสนกิจ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์...”

อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย