เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน เมษายน 2556

K4DS Post ฉบับเดือนเมษายน ขอร่วมรำลึกเหตุการณ์ 28 เมษายน ปี 2547 ณ มัสยิดกรือเซะ โบราณสถาน ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ศาสนา อัตลักษณ์ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น และการเมือง ทั้งต่อรัฐไทย และชาวมลายูมุสลิมในพื้นที่ โดยโอกาสนี้ทีมบรรณาธิการได้หยิบเอาหนังสือที่เกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะมาแนะนำแด่ ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อบอกเล่าถึงแง่งามของเรื่องราวความเป็นมาและคุณค่าในฐานะสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมัสยิดแห่งนี้

K4DS จัดอบรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้จังหวัด ชายแดนใต้ ด้วย K4DS Search ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 เมื่อ 12 มีนาคม ณ ห้องรับรองใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา

K4DS ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารสนเทศ K4DS Search เพื่อค้นหา ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้” ในงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ “สนามสันติภาพ: เครือข่ายการสื่อสารภาคประชาสังคม” ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) สำนักงานปฏิรูป (สปร.) และองค์กรเครือข่าย ภาคประชาสังคมต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา นักวิชาการ และสื่อมวลชนต่าง ๆ เข้าอบรมเทคนิคการใช้ K4DS Search ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด ชายแดนใต้จากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการทำงานเชิงพัฒนา และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

เล่าเรื่องหัวเมืองใต้ จากกรือเซะ ถึงปัตตานี โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2547.

“...นับเป็นเวลากว่า 400 ปีที่เรื่องราวของมัสยิดกรือเซะถูกสร้างขึ้น ณ ดินแดนปัตตานี ศาสนสถานโบราณ ของชาวมลายูมุสลิมที่เป็นที่รู้จักของแหลมมลายูอยู่ในความสนใจของนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักภูมิศาสตร์ นักโบราณคดี และสถาปนิก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยกลุ่มนักวิชาการในสาขาเหล่านี้ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของตัวอาคาร พื้น ผนัง หลังคา รวมทั้งยอดโดม ที่มีทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์และเรื่องเล่า ตั้งแต่การเริ่มก่อสร้าง การปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมภายหลัง จากการทิ้งร้าง การเข้ามาดำเนินงานภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร รวมถึงการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 และเหตุการณ์ประท้วงเมื่อปี 2533...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

มัสยิดกรือเซะ มรดกอารยธรรมปัตตานี โดย ครองชัย หัตถการ, 2549.

“...เป็นที่ยอมรับกันว่ากรือเซะ เป็นมัสยิดแห่งแรกในภูมิภาคนี้ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง และเป็นต้นแบบของมัสยิดสมัยใหม่ที่แพร่หลายในเวลาต่อมา เมืองปัตตานี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-23 ได้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างชาวตะวันตก และชาวตะวันออกที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ทำให้ได้รับการกล่าวถึงว่า เป็นระเบียงแห่งนครมักกะฮฺ และเป็นประตูการค้าแห่งเอเชียอาคเนย์ แต่หลังจากพุทธศตวรรษ ที่ 24 เป็นต้นมา ฐานะของเมืองปัตตานี เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองการปกครอง และสภาพเศรษฐกิจการค้า มัสยิดกรือเซะและโบราณสถาน อีกหลายแห่งจึงถูกทิ้งร้าง และเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา จนกลายเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย