เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนมกราคม 2556
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556 หรือฮิจเราะฮ์ศักราช 1434 ทีมงาน K4DS ขอส่งความรักความปรารถนาดีแด่ทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายข่าว K4DS ฉบับปฐมฤกษ์ มกราคม 2556 ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ตลอดปีใหม่นี้ และหวังว่า ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ที่ K4DS และภาคีเครือข่ายได้ทำงานร่วมกันมา จะมีส่วนช่วย จุดประกายให้เห็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสันติสุขของพี่น้องชายแดนใต้ในที่สุด

เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้


เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ องค์ความรู้จังหวัดชายแดนใต้ (Knowledge for Deep South-K4DS) ได้จัดอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศ “K4DS Search” เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ และการใช้โปรแกรม Zotero ในการจัดการ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจ ณ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทำไมต้องจัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้?
ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย อาจารย์ หน่วยระบาดวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการ K4DS ได้แนะนำโครงการ K4DS ระหว่างการอบรมว่า “K4DS เป็นระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ โดย K4DS search เป็นเครื่องมือในการช่วยค้นหา ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ โครงการ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ บรรณนิทัศน์หนังสือ และข่าวเกี่ยวกับชายแดนใต้ ที่โครงการและเครือข่ายรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.K4DS.org ซึ่งเป็นประโยชน์ ในการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้”

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

“ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?”

“…เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระตุ้น ให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางและคิดใคร่ครวญกันในเรื่องที่ว่า เราจะอยู่ร่วมกันในโครงสร้างการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบทิศทางใดในอนาคตจากหลากหลายมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มตั้งแต่นักปกครองไปจนถึงชาวบ้านทั่วไป…โดยเอกสารฉบับนี้ เป็นการทบทวนข้อเสนอที่มีมาก่อนพร้อมทั้งแยกแยะเติมเต็มและจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้เห็นทิศทางชัดเจนและง่ายต่อการพูดคุยกันเรื่องไฟใต้เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาทางออกและมองเห็นหนทางสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน...”

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย