เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนกรกฎาคม 2556

"K4DS POST ฉบับเดือนกรกฎาคม ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลรอมฎอน เดือนแห่งความประเสริฐของผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม ซึ่งในปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 นี้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮทรงประทานอัล-กุรอานและได้บัญญัติให้มุสลิมถือศีลอด รอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจ การปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนคุณงามความดีและหยิบยื่นความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ การลบล้างความผิดพลาดและการอภัยโทษ กองบรรณาธิการจึงขอพรให้ทุกท่านประสบกับสันติภาพ และมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตลอดเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้"
สำนักจุฬาราชมนตรีออกข้อเสนอแนะ 13 ข้อต่อรัฐบาลและส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน เน้นให้หนุนเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ผ่อนปรนเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจ


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 สำนักจุฬาราชมนตรีได้มีหนังสือข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรีว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในจังหวัดชายแดนใต้ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1343 (พ.ศ.2556) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ และอย่างสันติสุขตลอดช่วงเดือนรอมฎอน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ คือ การจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย ให้ความรู้ด้านคุณค่าของการปฏิบัติศาสนกิจ อำนวยความสะดวกและจัดสรรปัจจัยที่จำเป็นแก่ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนอาหารในการละศีลอดและปัจจัยสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ ผ่อนปรนเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุสลิม สนับสนุนให้ละศีลอดร่วมกัน ณ มัสยิดของแต่ละชุมชน งดเว้นการจัดกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา และส่งเสริมและสนับสนุนการละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติกัฟในช่วงเวลาสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน การใช้สื่อของรัฐเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง สนับสนุนให้แจกจ่ายอาหารละศีลอดแก่ผู้สัญจร และจัดระเบียบและกวดขันแหล่งอบายมุขอย่างเข้มงวด

ดูรายละเอียดได้ที่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:คลิ๊กที่นี่

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน, รอมฏอน พวงผกา, 2555

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามได้ศึกษาความสำคัญในการทำอิบาดะฮฺต่างๆ ในช่วงเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน รวมถึงการละหมาดฟัรฎู ละหมาดซุนนะฮฺ การอ่านอัลกุรอ่าน เป็นต้น ผู้แต่งได้นำเสนอความดี 40 ความดี ที่เป็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติของบรรดาผู้ศรัทธาในการขัดเกลาจิตใจ และฝึกฝนตนเองในการทำความดี ตลอดช่วงเวลา 1 เดือนให้มีความเคยชิน เพื่อจะได้นำความดีเหล่านั้นไปปฏิบัติในอีก 11 เดือนที่เหลือจากนี้...”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

คู่มือรอมฎอน, ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลยะลา, 2554

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือนรอมฎอน ตลอดจนการเตรียมตัวถือศีลอดในรูปแบบที่น่าสนใจและอ่านง่ายสำหรับเยาวชนและผู้สนใจในการเริ่มต้นศึกษาศาสนาอิสลาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาตามแบบฉบับของท่านนบี (ซ.ล.) อีกทั้งเหมาะสำหรับการศึกษาวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมเพื่อนต่างศาสนิกเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ให้สามารถปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้…”


อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย