เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือนมิถุนายน 2556
"K4DS Post เดือนมิถุนายน 2556 ต้อนรับกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์แตกต่างที่เลือกใช้ความรุนแรงต่อสู้กับรัฐ ด้วยหนังสือ งานวิจัย และรายงานกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ ว่าด้วยเรื่อง ประชาสังคมและกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ โดยเน้นบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางการยุติความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้แห่งนี้"

รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ ประชาสังคม กระบวนการสันติภาพ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 ในการประชุม “ทำความเข้าใจกระบวนการสันติภาพร่วมกับ IPP เพื่อออกแบบและจัดทำกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ซึ่งจัดโดยสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มอ.ปัตตานี ดร.โนเบิร์ต โรเปอร์ส นักวิจัยอาวุโสสถานวิจัยความขัดแย้ง และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) ชี้ความสำคัญของ Roadmap หรือ แผนที่ เดินทางสู่สันติภาพ ว่า “…เมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งยืดเยื้อเรื้อรัง การมี Roadmap จะทำให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่เจรจาว่าควรจะเริ่มจากอะไร และจะเดินไปในทิศทางไหน ใครจะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเน้นบทบาทของภาคประชาสังคม ในการหนุนเสริมกระบวนการเจรจาจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษารูปแบบทั่วโลก พบว่า ภาคประชาสังคม น่าจะมีบทบาทสองแบบร่วมกัน โดยในทางหนึ่งอาจเข้าไปเป็นคณะทำงานในกระบวนการเจรจา และอีกทางหนึ่งก็รณรงค์หรือสร้างกระแสเพื่อผลักดันกระบวนการสันติภาพ โดยต้องเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ตัวเอง ให้มีพลังในการเสนอแนะ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก :http://www.deepsouthwatch.org/node/4314

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ” โดย คณุสสัน ศุภวัตรวนคุณ, 2556

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุการณ์ บทเรียน ความรู้ และทัศนะมุมมอง ของนักวิชาการ นักคิด นักเขียน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภาคประชาสังคม ที่ได้บันทึกพลวัตรของปัญหา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2547-2549 ในแง่มุมของการขับเคลื่อน นโยบายของภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนใต้ บทความเหล่านี้เคยตีพิมพ์และเผยแพร่มาแล้ว ทั้งในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยความต้องการที่จะเข้าไปช่วยคลี่คลายแก้ไขปัญหา รวมทั้งทำงานด้านการวิจัย การพัฒนา ขับเคลื่อน สังคมด้วยแนวคิดชุมชนเข้มแข็งและการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า “ภาคประชาสังคม”...”
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

ความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการสร้างสันติภาพ ในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย โดย อภิชญา โออินทร์, 2555
“...งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบของความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการ สร้างสันติภาพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาพบว่า กรอบความร่วมมือของแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน แต่ก็มีลักษณะหนุนเสริมกัน ความร่วมมือระหว่างองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศและองค์กร ภาคประชาสังคมมีส่วนในการขยายตัว ของเครือข่ายผู้แสวงหาสันติภาพ (Peace Constituencies) อย่างไรก็ตามยังไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อการขยายตัว ของเครือข่ายที่มีลักษณะแยกส่วน อันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์ที่ไม่เป็นเอกภาพและปัญหาเรื่องศักยภาพเชิงสถาบัน และการบริหารจัดการจากทั้งองค์กรให้ทุนระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม และเสนอว่า โครงการขององค์กรให้ทุน ระหว่างประเทศ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ทำงานสันติภาพในประเทศจะส่งผลกระทบที่ดี ต่อการพัฒนาของเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ และเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งจะช่วยให้เกิดการเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่มีความหมาย สำหรับประชาชนรากหญ้า และชนชั้นกลางได้ ...”
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย