เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

K4DS Post ฉบับเดือน พฤษภาคม 2556
"K4DS POST ฉบับต้อนรับวันแรงงานสากล วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองผลทางเศรษฐกิจและ สังคมของผู้ใช้แรงงาน อันเป็นผลจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ในประเทศไทยเริ่มกำหนดวันแรงงานแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2499 และได้ออกพระราชบัญญัติแรงงานในปี พ.ศ. 2500 และได้ตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นเพื่อดูแลผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2536 กองบรรณาธิการจึงขอแนะนำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แก่ทุกท่านในโอกาสนี้"

K4DS จัดประชุมเครือข่ายหารือทิศทางขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ใช้พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ภาคีเครือข่าย K4DS อาทิ นักวิชาการ นักพัฒนา และบุคลากร ด้านสาธารณสุข จากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ หอสมุด ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศึกษา ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) มูลนิธิเพื่อการเยียวยา และสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ เป็นต้น ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงาน และการใช้ K4DS Search เป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลข่าวสารความรู้ ที่มีอยู่เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้ ยกประเด็นการเยียวยาด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่และที่ยังขาด แนวทางการสังเคราะห์องค์ความรู้ การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่าย และการสื่อสารสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเด็นนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

K4DS เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

การจัดการศึกษาด้านอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของ สถานประกอบการและชุมชน โดย นรชัย วุฒิเจริญมงคล, 2554.
“...การวิจัยนี้ศึกษาความต้องการแรงงานของสถานประกอบการและชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ด้านอาชีพให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงงานในระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับมัธยม 3 และระดับช่างเทคนิคทุกสาขา ที่มีความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะ ภาษา และคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่สถานประกอบการกำหนด แต่การจัด การศึกษาด้านอาชีพยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ สถานศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตร เน้นภาษา คุณธรรม และภาคปฏิบัติ จัดหลักสูตรเฉพาะทางที่สถานประกอบการต้องการ และให้สถานประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน...”
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่

การพัฒนาทักษะวิชาชีพในสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพในห้าจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย โดย ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, สมเกียรติ พ่วงรอด, เสริมศักดิ์ นิลวิลัย, ศักดิ์จิต มาศจิตต์, อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 2547.
“...การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเพื่องานอาชีพ ให้สามารถรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ซึ่งพบว่ากิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง โดยกิจกรรมทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยตำสุด คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จากความคิดเห็นของเจ้าของสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และเสนอให้ปรับปรุงให้มีกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และการผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในภูมิภาคนี้ เช่น เทคโนโลยียาง การประมง บริหารธุรกิจ เป็นต้น..."
อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย