ชื่อเรื่อง
การคุ้มครองต้องมาก่อน ป้องกันไม่ให้เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กลุ่มพลเรือนติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก , มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
บทคัดย่อ

การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยยังคงไม่บรรเทาลง เป็นเวลานานกว่าศตวรรษมาแล้วที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนที่หยั่งรากอยู่ในอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มติดอาวุธได้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ พลเรือนชาวพุทธเชื้อสายไทยและพระภิกษุ และชาวมุสลิมในท้องถิ่นที่ถูกสงสัยว่าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย รัฐบาลของไทยได้ตอบโต้ความรุนแรงด้วยก าลัง และมักจะละเลยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้ประมาณการว่าตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ความรุนแรงได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 4,000 คน ผู้ที่สังเกตการณ์สถานการณ์ในภาคใต้ระบุว่า ระดับของความรุนแรงไม่ได้ลดลงเลยในช่วงสามปีที่ผ่านมา1ในสถานการณ์นี้ เด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของระเบิด การสังหารอย่างผิดกฎหมาย และการโจมตีด้วยความรุนแรงอื่นๆ โดยกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาล ในบางโอกาส เด็กๆ ก็ยังตกเป็นเหยื่อของการใช้ก าลังถึงแก่ชีวิตและการสังหารอย่างผิดกฎหมายโดยฝ่ายความมั่นคงของไทยด้วย การเข้าถึงการศึกษาถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการที่กลุ่มติดอาวุธพุ่งเป้าไปที่ โรงเรียนรัฐและครู และจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตั้งฐานอยู่ในโรงเรียน2 เมื่อปี 2551องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็กได้จัดพิมพ์รายงานสรุปที่ชี้ว่า เด็กๆ ตกเป็นเป้าหมายของการคัดเลือกอย่างเป็นระบบให้เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ และถูกกลุ่มติดอาวุธใช้ในหลายบทบาทหน้าที่ รวมถึงการเข้าร่วมโดยตรงในการสู้รบด้วย3หลังจากนั้น องค์กรอื่นๆ ก็ได้รายงานถึงการคัดเลือกเด็กและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐในภาคใต้ของไทย4 และข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่าการปฏิบัติเช่นนี้ยังคงด าเนินอยู่ในทุกวันนี้รายงานฉบับนี้เน้นที่หลักฐานเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายที่อายุต่ ากว่า 18 ปี กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองก าลังป้องกันภัยระดับหมู่บ้านที่รัฐบาลตั้งขึ้น5 ชรบ.เป็นหน่วยงานที่มีอยู่ในระดับชาติ แต่มีอยู่มากโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยอันเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลใช้ชรบ. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อต้านการก่อความไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธ หน่วยชรบ.ซึ่งประกอบไปด้วยอาสาสมัครประมาณ 30 คนนั้นมีอยู่ในเกือบจะทุกหมู่บ้านในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทยคือ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา

สำนักพิมพ์
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation)
จำนวนหน้า
29
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2554
ราคา
-
ฉบับเต็ม