ชื่อเรื่อง
รายงานสถานการณ์เด็กและสตรี จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจ HAP 
บทคัดย่อ

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมิใช่องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและผู้หญิงโดยตรง แต่จากการทำงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองทางกฎหมายในระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา เราพบว่าผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้มักออกมาปกป้องสิทธิของชายอันเป็นที่รักในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือ การทำงานหาเลี้ยงครอบครัวการเลี้ยงดูอบรมบุตรโดยลำพัง การเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหาผู้ต้องขัง เป็นต้น บทบาทของผู้หญิงในสถานการณ์ที่คับขันทำไให้พวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าของงานกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนจนยากที่ใครจะปฏิเสธ เรากลับพบว่าพวกเธอกลับไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเองในฐานะลูก ภรรยา แม่เท่าที่ควรเมื่อยามที่ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นกับตนเองเราพบว่าการทำงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองทางกฎหมายของเด็กและผู้หญิงยังมีอุปสรรคอยู่มากมาย รายงานสถานการณ์สิทธิเด็กและผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงจำกัดอยู่ที่การรายงานเรื่องความรุนแรงทางอาวุธซึ่งเป็นความรุนแรงทางกายภาพซึ่งยังคงต้องการความเอาใจใส่จากทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนว่าจะยุติความรุนแรงทางอาวุธต่อเด็กและผู้หญิงโดยตรงได้อย่างไร การเสียชีวิตของเด็กและผู้หญิงในสถานการณ์การสู้รบอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีมาตราการป้องกันความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในการปราบปรามการก่อความไม่สงบ อีกทั้งเด็กและผู้หญิงตกเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมอย่างเห็นได้ชัดกรณีที่สมาชิกในครอบครัวที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง อันเนี่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการก่อความไม่สงบ แม้ว่ารายงานนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงครอบครัวของข้าราชการตำรวจ ทหาร ครู ที่มีเด็กและผู้หญิงจำนวนมากมากที่ตกเป็นผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วย แต่เราก็ระลึกอยู่เสมอว่าทุกครอบครัวมีเด็กและผู้หญิงที่ต้องได้รับการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติหากความรุนแรงทางอาวุธยังคงดำเนินต่อไปบทบาทของกลุ่มคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนก็คงต้องปรับยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แต่เพียงการตั้งคำถามกับผู้ใช้ความรุนแรง การบังคับใช้กฎหมายและความยุติธรรมหากแต่การสร้างความเข็มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กด้วยความรู้และทักษะในการเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อให้พวกเธอมีพลังที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับตนเองและเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและช่วยกันดับไฟสงครามไม่ได้ก่อและให้กำเนิดสันติภาพที่เราได้ด้วยมือของเราผู้หญิงชายแดนใต้หวังว่ารายงานนี้คงจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานผู้กำหนดนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายให้ร่วมตระหนักถึงความสูญเสียของผู้หญิงและเด็กตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบการเจรจายุติการใช้ความรุนแรงการประหัตประหารต่อกันน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยรักษาชีวิตผู้หญิงและเด็กไว้ได้ด้วยมือของคุณ

สำนักพิมพ์
บริษัท พีเพรส จำกัด
จำนวนหน้า
67
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2557
ราคา
-
ฉบับเต็ม