ชื่อเรื่อง
ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม
ประเภท
บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
อับดุลเราะฮูมาน อับดุลกะรีม อัซซีหุฮฺ
บทคัดย่อ

หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิชาการอิสลามที่ให้เนื้อหาสาระถึงความเป็นอยู่ของสตรีในยุคก่อนอิสลาม(ก่อนค.ศ.570) ครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้งเรื่องสิทธิของสตรีในฐานะบุตรสาว ในฐานะภรรยา ในฐานะแม่ และในฐานะสตรีทั่วไปในสังคม รวมทั้งให้ข้อมูลถึงความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม หนังสือได้ทำการชี้แจงถึงประเด็นเรื่องการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในอิสลาม อีกทั้งยังกล่าวถึงสตรีในเรื่องการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรมด้านการเป็นผู้นำครอบครัว สิทธิของเธอในเรื่องมรดก สิทธิในการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการฆาตกรรม โดยหนังสือได้ให้ข้อมูลถึงหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งการแก้ต่างต่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงาน การออกนอกบ้าน และการหาเลี้ยงชีพของสตรีซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่ส่วนมากมักออกทำมาหากินแสวงหารายได้นอกบ้าน และออกเผชิญชีวิตในโลกภายนอก ซึ่งศาสนาอิสลามวางสถานะของเธอภายใต้กรอบของบทบาทหน้าที่ซึ่งต่างจากบุรุษ นับเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมสมัย ซึ่งศาสนาอิสลามมีคำตอบที่เป็นหลักการที่เห็นพ้อง เห็นต่างและตั้งคำถามต่อการดำเนินชีวิตในสังคมแห่งความทันสมัยที่เกิดการเคลื่อนไหวและการเรียกร้องเรื่องสิทธิสตรี ทั้งในแง่มุมของการปกป้องและการให้อิสรภาพในการแสดงออกใน ความเท่าเทียมและการต่อรองเพื่อให้เกิดความเสมอภาคจากความแตกต่างทางเพศที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในโลกปัจจุบัน

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ ประกอบด้วยการเรียกร้องเพื่อปลดปล่อยสตรีให้เป็นอิสระ, การเรียกร้องให้สตรีได้รับความเท่าเทียมกันเสมอชาย, การเรียกร้องเพื่อสิทธิความชอบธรรมของสตรี, สิทธิทั่วไปของสตรีในอิสลาม, ความเป็นอยู่ของสตรีในยุคก่อนอิสลาม, สิทธิของสตรีในฐานะบุตรสาว, สิทธิของสตรีในฐานะภรรยา, สิทธิของสตรีในฐานะแม่, สิทธิของสตรีในฐานะผู้หญิงทั่วไปในสังคม, ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม, การมีภรรยามากกว่าหนึ่งในอิสลาม, สตรีและเรื่องการเป็นพยาน, สิทธิสตรีด้านการเป็นผู้นำในครอบครัว, สิทธิของสตรีในเรื่องมรดก, สิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากฆาตกรรม, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำงานของผู้หญิง, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิ ในการหย่าของผู้ชายและผู้หญิง, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคระหว่างชายหญิงด้านการจัดการพิธีแต่งงาน, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้หญิงโดยไม่มีผู้ปกครอง, ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตีสตรี, คำท้ายบท เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ พยายามที่จะสื่อสารแก่ผู้อ่าน ผู้ค้นคว้าศึกษาเรื่องสตรี ทั้งภายในมุสลิมด้วยกันเอง หรือผู้สนใจ ผู้เริ่มต้นศึกษาศาสนาอิสลาม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจต่อหลักการเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับฐานะของสตรี ในศาสนาอิสลาม นอกจากเนื้อหาสาระข้างต้นแล้วหนังสือยังให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจทั้งในแง่การปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ การคุ้มครองและการเปิดโอกาสที่เหมาะสม ทั้งทางด้านศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งยกสถานะและบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายและศักยภาพที่แตกต่างกันระหว่างชายหญิง โดยมีที่มาจากการกำหนดหลักการและขอบเขต วิธีการปฏิบัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า และแบบอย่าง ข้อชี้ทางจากท่านศาสดา ในแง่หนึ่งหนังสือยังทำหน้าที่มุ่งแก้ไขความเข้าใจผิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเพื่อนต่างศาสนิกและแนวคิดจากนักวิชาการชาวตะวันตกที่มักมองและตัดสินว่า “อิสลามคือศาสนาที่ไม่ให้เกียรติแก่สตรี” หรือมองว่าริดรอนอิสรภาพและสิทธิพื้นฐานของเธออย่างที่สมควรจะได้รับ ซึ่งในโลกยุคปัจจุบันมักปรากฎอยู่บ่อยครั้งว่า มีกลุ่มองค์กรต่างๆได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อสิทธิสตรี และให้ความอิสระแก่เธอในแง่มุมและตรรกะตามแนวคิดสิทธิเสรีภาพแบบตะวันตกโดยในประเด็นเรื่องความแตกต่างและความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง อิสลามได้จัดระเบียบ หน้าที่ บทบาทและความชอบธรรมเหล่านั้นไว้ในบทบัญญัติของศาสนา มีหลักการที่เป็นสากลและร่วมสมัยซึ่งอาจสร้างความสงสัยคลองแคลงใจให้กับเพื่อนต่างศาสนิกและผู้คนในสังคมที่มิได้มีความเข้าใจในระบอบอิสลาม แต่กระนั้นก็เป็นไปได้ว่า ในทางปฏิบัติอาจมีมุสลิมบางคน บางกลุ่ม ที่ยังละเมิดและมิได้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของพวกเธอเพราะความบกพร่องของตัวบุคคลในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลามนั่นเอง

สำนักพิมพ์
-
จำนวนหน้า
128
ISBN
-
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่พิมพ์
2553
ราคา
-
ฉบับเต็ม