ชื่อเรื่อง
ชุดโครงการวิจัยสุขภาวะและพหุวัฒนธรรมศึกษา
ประเภท
งานวิชาการสุขภาพ
ผู้แต่ง
 
บทคัดย่อ
ด้วยชุดโครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ ให้ดำเนินการระดมนักวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม (fit) ภายใต้บริบทของความหลากหลายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 โดยได้พยายามพัฒนาและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่โดยการดูแลนักวิจัยรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะเรื่องนั้นๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาหลักสูตร เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ อย่าง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (การเรียนรู้หมายถึง 2 อย่างคือ การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา และการเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในสถานศึกษา สังคมท้องถิ่นของตนเอง และวัฒนธรรมสากล เพื่อให้เกิดความเข้าใจการยอมรับการให้เกียรติต่างวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของคนวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมได้อย่างผสมกลมกลืน(Harmony) พร้อมกับการมีความสุขทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณภายใต้บริบทที่หลากหลายของผู้เรียนอันได้แก่ พื้นฐานความรู้ ภูมิลำเนา เพศ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี สังคม เป็นต้น ตลอดจนการตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นั่นคือผลผลิตของผู้เรียนดังกล่าวสามารถนำความรู้ ทักษะและคุณธรรมไปพัฒนาท้องถิ่นของตน อันจะนำสู่สังคมที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและสันติต่อไป
สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาษา
ภาษาไทย
จำนวนหน้า
61 หน้า
สถานที่พิมพ์
ปัตตานี
แหล่งข้อมูล
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ฉบับเต็ม