โครงการการประเมินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
เขตพื้นที่ 
 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ปี 2557

 • เอกสารตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 .PDF

ปี 2556

 • รายงานผลการดำเนินงาน .PDF
 • เอกสารโครงการ
  • ข้อเสนอโครงการ .PDF  
  • หนังสือจากผู้ตรวจราชการ .PDF
  • หนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด                              
   • ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้อมูล .PDF
  • หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                    
   • ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนข้อมูล .PDF
   • ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนที่ทำงาน .PDF
 • แบบสอบถาม
  • เด็ก 0-2 ปี .PDF
  • เด็ก 3-6 ปี .PDF
  • หญิงตั้งครรภ์-หลังคลอด .PDF
  • วัยทำงานหญิง .PDF
  • วัยทำงาน .PDF
 • Epidata
  • Epidata (PP1,PP2,PP3,PP4,PP5)(Update 31/07/2556) .RAR
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
  • จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) .PDF
  • รายชื่อหมู่บ้าน .PDF  
  • รายชื่อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .PDF
  • รายชื่อเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .PDF
  • แผนการปฏิบัติงาน .PDF
  • แผนที่ .PDF
 • เอกสารการเงิน
  • หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงิน .PDF
  • ใบสำคัญรับเงิน .PDF
  • รายงานการเดินทาง .PDF