โครงการการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน
เขตบริการสุขภาพที่ 12 พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2557

เอกสารโครงการ

 1. เอกสารตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 .PDF
 2. สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน .PDF
 3. โครงการการประเมินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน .PDF
 4. เอกสารประกอบ แบบสอบถามชุดที่ 1 WCC
  • คู่มือการปฏิบัติงาน WCC
  • การประเมินการเจริญเติบโต .PDF
  • แบบคัดกรองอนามัย 55 .PDF
  • แบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) .PDF
  • MICS .PDF
 5. เอกสารประกอบ แบบสอบถามชุดที่ 2 ศพด.
  • คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก .PDF
  • แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ .PDF
 6. เอกสารประกอบ แบบสอบถามชุดที่ 3 โรงเรียน
  • เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ .PDF
  • คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ .PDF
  • คู่มือ ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2556 .PDF

แบบสอบถาม

 1. กลุ่มเด็ก อายุ 3-5 ปี Well Child Clinic (WCC) .PDF
 2. ระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี .PDF
 3. กลุ่มเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี .PDF

เอกสารประกอบการประชุม

 1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับสติปัญญาเด็กช่วงวัย 3-5 ปี ในจังหวัดปัตตานี PPTX

Epidata

 1. Epidata (PP57_1, PP57_2, PP57_3) .RAR

คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
 2. รายชื่อหน่วยบริการสุขภาพที่ต้องการเก็บข้อมูล
 3. รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 4. รายชื่อโรงเรียน
 5. แผนการปฏิบัติงาน
 6. แผนที่

เอกสารการเงิน

 1. หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงิน
 2. ใบสำคัญรับเงิน .PDF
 3. รายงานการเดินทาง