รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

     ผู้ผ่านการคัดเลือก:     นางสาวปิยะเนตร ทองชุมนุม

     สำรองลำดับ 1:               นางสาวชนษวรรณ สุวรรณโณ
     สำรองลำดับ 2:               นางสาวสุธิตา อ่อนแก้ว

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     ผู้ผ่านการคัดเลือก:     นางสาวพรรณวรท ชุมแก้ว

     สำรอง:               นางสาวจุรีรัตน์ เหมโก

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 2 ตำแหน่ง เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้