คณะกรรมการมูลนิธิ

นพ. สุวัฒน์   วิริยพงษ์สุกิจ                                        ประธาน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

นพ. สมชาย   ศรีสมบัณฑิต                                      รองประธาน
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตากใบ

ดร. นพ. วรสิทธิ์   ศรศรีวิชัย                                      เลขาธิการ
อาจารย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นพ. สุภัทร   ฮาสุวรรณกิจ                                          เหรัญญิก
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ

นพ. รอซาลี   ปัตยบุตร                                               กรรมการ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามัน

นพ. เดชา   แซ่หลี                                                       กรรมการ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพา

ภก. ประเวศ   หมีดเส็น                                                กรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. / ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ สธ.