รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวชรีน่า ปะดุกา

สำรอง ได้แก่
     นางสาวผกามาศ อรุณสวัสดิ์
     นางสาวชฎามาศ เทียบทอง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้
ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.