รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ได้แก่ นางสาวภัทริกา รัศมีมณฑล

รายชื่อสำรอง
นางสาวนดา จุฑานันท์
นางสาวฐิตาภา จู่เถี้ยง
นางสาวสุดา หมานเบ็ญหีม