รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ
ได้แก่ นางสาววันวนา อาญาพิทักษ์

รายชื่อสำรอง
นางสาวสุรีวัลน์ หีมแหละ
นางสาวโซฟียะห์ สานิ
นางสาวญาตาวี จันทร์ชู
นางสาวอัษนา​ ขำนุรักษ์
นางสาววรัสม์รฎา พศุตม์รัชต์
นางสาวนามีเร๊าะ สาดีน
นางสาวนิศารัตน์ แซ่ลิ่ม
นางสาวปิยะนันท์ นิภานันท์
นางสาวช่อผกา วิสุทธิ์
นางสาวฝนทิพย์ จันเกื้อ
นางสาวณัฐนรี แสงแก้ว