รายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564
โดยในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประกาศรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานอีกครั้ง
ภายใต้กรอบคุณสมบัติเบื้องต้นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้สถาบันนโยบายสาธารณะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานตามประกาศดังกล่าว
และคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ที่สถาบันนโยบายสาธารณะได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจ้างงานอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2563

สามารถดูรายชื่อผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อจ้างงานได้ที่  รายชื่อ

ผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนให้ส่งแบบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนบุคคลเพื่อจ้างงาน  ดาวน์โหลดที่นี่ มาที่อีเมล shfthailand@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เพื่อยืนยันสิทธิ์ หากไม่รายงานตัวตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์