ประชุมคณะกรรมการ DHS (Core Group)


กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการ DHS ครั้งที่ 5/2562 (Core Group)
วันที่จัดประชุม : 13 กันยายน 2562 เวลา 12.00-16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 14 อาคาร 1
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา