สื่อสารสาธารณะ

จดหมายข่าว DHS POST
ปีที่ 5
ฉบับที่ 20 มี.ค. - พ.ค. 2562
ปีที่ 4
ฉบับที่ 19 มี.ค - พ.ค. 2561 ฉบับที่ 18 ก.ย. - พ.ย. 2561 ฉบับที่ 17 มิ.ย. - ส.ค. 2561
ฉบับที่ 16 มี.ค - พ.ค. 2561
ปีที่ 3
ฉบับที่ 15 ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561 ฉบับที่ 14 ก.ย. - พ.ย. 2560 ฉบับที่ 13 มิ.ย. - ส.ค. 2560
ปีที่ 2
ฉบับที่ 12 พ.ย. - ธ.ค. 2559 ฉบับที่ 11 ก.ย. - ต.ค. 2559 ฉบับที่ 10 ก.ค. - ส.ค. 2559
ฉบับที่ 9 พ.ค. - มิ.ย. 2559 ฉบับที่ 8 มี.ค. - เม.ย. 2559 ฉบับที่ 7 ม.ค. - ก.พ. 2559
ปีที่ 1
ฉบับที่ 6 พ.ย. ธ.ค. 2558 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2558 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 2558
ฉบับที่ 3 พ.ค. - มิ.ย. 2558 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2558 ฉบับที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 2558
หนังสั้น
รพ.สต. แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนรา You'll never walk alone คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน
เครือข่ายปฐมภูมิ อำเภอนาทวี คนท่าแพไม่ทอดทิ้งกัน
DHS Pattani 1 DHS Pattani 2
ข่าวพลเมือง บ้านเธอบ้านฉัน การดูแลสุขภาพ
ด้วยหัวใจกับการไปพิธีฮัจญ์