การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน (District Health Information System : DHIS)

ระบบข้อมูลและสารสนเทศระบบบริการปฐมภูมิและองค์รวม

 1. ข้อมูล 43 แฟ้ม

 2. ThaiNCDwatch.net

 3. ระบบข้อมูล Chronic link

 4. ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ (Chronic Disease Surveillance)

 5. ระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ โรคไม่ติดต่อ


การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน (DHIS) รุ่นที่ 1

 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MK Community Health ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี .PDF

 2. การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการอย่างเป็นหุ้นส่วนทางด้านสุขภาพ .PDF

 3. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนเพื่อการจัดการสุขภาพ ตำบลแจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส .PDF

 4. การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรค SRRT เครือข่ายระดับตำบล .PDF

 5. ต้นทุนแลผลได้ของการใช้งานโปรแกรม Kapho Home Health Care สำหรับการให้บริการสุขภาพชุมชนในอำเภอกะพ้อ .PDF


การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน (DHIS) รุ่นที่ 3

 1. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน Family Care Team กรณีศึกษาตำบลกาเยาะมาตี และตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส .PDF