โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 1. กำหนดการประชุม .PDF

 2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12

 3. โดย นพ.เดชา แซ่หลี เลขา Service plan สาขาบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ
  Slide1 .pptx และ Slide2 .pptx

 4. ภาพรวมโครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบทใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 5. โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ .pptx

 6. ผลดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวมร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

 7. สาขา NCD จังหวัดพัทลุง .pptx จังหวัดตรัง .pptx

  สาขา ไต จังหวัดสงขลา .pptx

  สาขา หัวใจ จังหวัดปัตตานี Slide1 .pdf และ Slide2 .pdf

ประชุมวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560

 1. กำหนดการประชุม .PDF

 2. หลักการ นโยบาย แนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอของประเทศและเขตสุขภาพที่ 12

 3. นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ ประธาน Service plan สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม .PDF

  นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ รองประธาน Service plan สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

 4. การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Management Learning: DHML) และโครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ เขตเมืองและเขตชนบท

 5. นพ.เดชา แซ่หลี เลขา Service plan สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม .PDF

  ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เลขาธิการ มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ .PDF

  นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ .PDF1 และ .PDF2

 6. สถานการณ์สุขภาพและแนวทางการดำเนินงาน Service plan สาขา หัวใจ NCD ไต บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม เขตสุขภาพที่ 12

 7. ประธานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา หัวใจ เขตสุขภาพที่ 12 และ ภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ LCC สสอ.เมือง จังหวัดปัตตานี (หัวใจ) .PDF

  ประธานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขา NCD เขตสุขภาพที่ 12 .PDF

  ภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ LCC รพ.กันตัง จังหวัดตรัง (NCD) .PDF

  ประธานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาไต เขตสุขภาพที่ 12 .PDF