การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 5

 1. คู่มือประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ download

 2. แบบฟอร์ม download

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4

 1. คู่มือการปรับแก้ proposal โดยใช้ Track Changes .PDF

 2. เกณฑ์การประเมิน proposal .PDF

 3. Timeline PAR 4 .PDF

รายละเอียดการส่งร่างข้อเสนอโครงการ

 1. รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ .DOC

 2. แบบร่างข้อเสนอโครงการ .DOC

 3. แผ่นประชาสัมพันธ์ .PDF

 4. หนังสือประชาสัมพันธ์ .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3

 1. การเสริมพลังการดูแลตนเองของหญิงอายุ 35-59 ปี เพื่อลดภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและเครือข่าย กรณีศึกษาหมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง .PDF

 2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเปาเบาะ เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส .PDF

 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ด้วยการจัดการรายกรณีในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา .PDF

 4. แบบแผนการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา .PDF

 5. รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในชุมชนมุสลิมตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี .PDF

 6. การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกัน โรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา .PDF

 7. การช่วยเหลือเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 2

 1. การพัฒนาแนวทางการติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล .PDF

 2. ผลการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและกลุ่มป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความโลหิตสูงไม่ได้ อำเภอกงหรา .PDF

 3. ผลของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีขายตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วนลงพุง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี .PDF

 4. การพัฒนาการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส .PDF

 5. รูปแบบการจัดกิจกกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขถาพของวัยทำงาน ที่มีภาวะโรคอ้วน ในอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง .PDF

 6. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง เพื่อควบคุมน้ำหนักสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในชุมชน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 1

 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอ้วนในจังหวัดสตูล .PDF

 2. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ Coaching ในชุมชน .PDF

 3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรัง จังหวัดพัทลุง .PDF

 4. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้วยการเรียนรู้ระหว่างไทยพุทธสู่ไทยมุสลิมเพื่อควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง .PDF