วิชาการ

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - อบรมเชิงปฏิบัติการ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ NCD System manager
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย) .PDF
 • มองสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่อย่างไร (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • การเฝ้าระวังและการวัดทางระบาด (นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์) .pptx
 • แบบฝึกหัด
 •       - เขต excel       - จังหวัด excel

  การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - การประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

  เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง

  มหกรรม DHS

  มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2562

  ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • แบบตอบรับ .DOCX .PDF (สามารถแบบตอบรับทางอีเมล์ dhssouth@gmail.com ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
 • งานสร้างสุขภาคใต้ #11

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562ณ ห้องลิลลี่ 2โรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project: ODOP)

  1. การดำเนินงาน District Health System พัฒนาระบบการดูโรคเรื้อรัง 360 องศา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี .PDF

  2. การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอกันตัง .PDF

  3. UCCARE คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอละงู จังหวัดสตูล .PDF

  4. โครงการติดตามการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดนราธิวาส .PDF

  5. "อ.อาหาร เพื่อการบำบัด" โครงการพัฒนา อำเภอนาทวี .PDF

  โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

  วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  1. กำหนดการประชุม .PDF

  2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12

  Pages