กิจกรรม

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 5

  1. คู่มือประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ download

  2. แบบฟอร์ม download

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  1. กำหนดการประชุม .PDF

  2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12

สื่อสารสาธารณะ

จดหมายข่าว DHS POST
ปีที่ 5
ฉบับที่ 20 มี.ค. - พ.ค. 2562
ปีที่ 4
ฉบับที่ 19 มี.ค - พ.ค. 2561 ฉบับที่ 18 ก.ย. - พ.ย. 2561 ฉบับที่ 17 มิ.ย. - ส.ค. 2561
ฉบับที่ 16 มี.ค - พ.ค. 2561
ปีที่ 3
ฉบับที่ 15 ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561 ฉบับที่ 14 ก.ย. - พ.ย. 2560 ฉบับที่ 13 มิ.ย. - ส.ค. 2560
ปีที่ 2
ฉบับที่ 12 พ.ย. - ธ.ค. 2559 ฉบับที่ 11 ก.ย. - ต.ค. 2559 ฉบับที่ 10 ก.ค. - ส.ค. 2559
ฉบับที่ 9 พ.ค. - มิ.ย. 2559 ฉบับที่ 8 มี.ค. - เม.ย. 2559 ฉบับที่ 7 ม.ค. - ก.พ. 2559
ปีที่ 1
ฉบับที่ 6 พ.ย. ธ.ค. 2558 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2558 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 2558
ฉบับที่ 3 พ.ค. - มิ.ย. 2558 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2558 ฉบับที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 2558
หนังสั้น
รพ.สต. แนวใหม่ ใกล้ใจชาวนรา You'll never walk alone คนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน
เครือข่ายปฐมภูมิ อำเภอนาทวี คนท่าแพไม่ทอดทิ้งกัน
DHS Pattani 1 DHS Pattani 2
ข่าวพลเมือง บ้านเธอบ้านฉัน การดูแลสุขภาพ
ด้วยหัวใจกับการไปพิธีฮัจญ์

หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project : ODOP)

  1. การดำเนินงาน District Health System พัฒนาระบบการดูโรคเรื้อรัง 360 องศา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี .PDF

  2. การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอกันตัง .PDF

  3. UCCARE คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอละงู จังหวัดสตูล .PDF

Pages