พื้นที่

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - การประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง

  การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.เทพา จ.สงขลา

  การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกัน โรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา .PDF

  Pages