โครงการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 12 โดยเครือข่ายอำเภอสุขภาพ DHS South phase 2

แบบฟอร์มต่างๆ (update: 26 มิถุนายน 2561)

  1. แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ .docx
  2. แบบฟอร์มการเงินปิดโครงการ .docx
  3. แบบฟอร์มการเงิน (งวด) .docx
  4. แบบแสดงรายการค่าใช้จ่าย .docx
  5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน .pdf .xlsx

เอกสารประกอบการดำเนินโครงการย่อย

  1. ข้อมูลประกอบการทำสัญญา .docx (update: 23 พ.ค. 2561)
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ .XLS (update: 23 พ.ค. 2561)
  3. ร่างโครงการ .DOC .PDF (update: 23 พ.ค. 2561)
  4. แบบวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของข้อเสนอโครงการ สน.5 .XLS (update: 23 พ.ค. 2561)
  5. คู่มือการใช้เงิน .PDF (update: 23 พ.ค. 2561)