Knowledge Management

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - อบรมเชิงปฏิบัติการ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ NCD System manager
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย) .PDF
 • มองสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่อย่างไร (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • การเฝ้าระวังและการวัดทางระบาด (นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์) .pptx
 • แบบฝึกหัด
 •       - เขต excel       - จังหวัด excel

  การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - การประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

  เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง

  Pages