Knowledge Management

จดหมายข่าว DHS Post

ปีที่ 5
ฉบับที่ 20 มี.ค. - พ.ค. 2562
ปีที่ 4
ฉบับที่ 19 มี.ค - พ.ค. 2561 ฉบับที่ 18 ก.ย. - พ.ย. 2561 ฉบับที่ 17 มิ.ย. - ส.ค. 2561
ฉบับที่ 16 มี.ค - พ.ค. 2561
ปีที่ 3
ฉบับที่ 15 ธ.ค. 2560 - ก.พ. 2561 ฉบับที่ 14 ก.ย. - พ.ย. 2560 ฉบับที่ 13 มิ.ย. - ส.ค. 2560
ปีที่ 2
ฉบับที่ 12 พ.ย. - ธ.ค. 2559 ฉบับที่ 11 ก.ย. - ต.ค. 2559 ฉบับที่ 10 ก.ค. - ส.ค. 2559
ฉบับที่ 9 พ.ค. - มิ.ย. 2559 ฉบับที่ 8 มี.ค. - เม.ย. 2559 ฉบับที่ 7 ม.ค. - ก.พ. 2559
ปีที่ 1
ฉบับที่ 6 พ.ย. ธ.ค. 2558 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค. 2558 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 2558
ฉบับที่ 3 พ.ค. - มิ.ย. 2558 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2558 ฉบับที่ 1 ม.ค. - ก.พ. 2558

มหกรรม DHS

มหกรรมปฐมภูมิ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • แบบตอบรับ .DOCX .PDF (สามารถแบบตอบรับทางอีเมล์ dhssouth@gmail.com ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
 • งานสร้างสุขภาคใต้ #11

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ: กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562ณ ห้องลิลลี่ 2โรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  หนึ่งอำเภอ หนึ่งโครงการ (One District One Project: ODOP)

  1. การดำเนินงาน District Health System พัฒนาระบบการดูโรคเรื้อรัง 360 องศา อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี .PDF

  2. การดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอกันตัง .PDF

  3. UCCARE คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอละงู จังหวัดสตูล .PDF

  4. โครงการติดตามการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดนราธิวาส .PDF

  5. "อ.อาหาร เพื่อการบำบัด" โครงการพัฒนา อำเภอนาทวี .PDF

  โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

  วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  1. กำหนดการประชุม .PDF

  2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12

  Pages