การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ NCD System manager
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ
  (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย) .PDF
 • มองสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่อย่างไร (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
 • การเฝ้าระวังและการวัดทางระบาด (นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์) .pptx
 • แบบฝึกหัด
 •       - เขต excel
        - จังหวัด excel

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

  เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง

 • นวัตกรรมระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสุขภาวะประชาชนรายบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Data Analytic ขั้นสูง
 •       - ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สจรส.มอ. .pptx

 • บทเรียนการจัดการโรคเรื้อรังเขตสุขภาพที่ 12
 •      ตรัง ปัตตานี สตูล นราธิวาส สงขลา พัทลุง ยะลา

  เอกสารแลกเปลี่ยน

  แนวคำถามการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม .PDF .DOCX)
  จังหวัดสตูล

 • อำเภอละงู: พชอ.
 • อำเภอท่าแพ: PAR
 • จังหวัดปัตตานี

 • อำเภอโคกโพธิ์: PPA
 • อำเภอหนองจิก: PAR
 • จังหวัดยะลา

 • อำเภอเมือง: ศอ.12 PAR
 • จังหวัดนราธิวาส

 • อำเภอสุไหงปาดี: รพ.สุไหงปาดี
 • อำเภอตากใบ: PPA

 • แบบสอบถามระบบข้อมูล NCD (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม .PDF .DOCX)
  จังหวัดพัทลุง

 • อำเภอกงหรา: PAR
 • จังหวัดปัตตานี

 • อำเภอโคกโพธิ์: PPA
 • จังหวัดยะลา

 • อำเภอเมือง: ศอ.12
 • อำเภอยะหา: PPA
 • จังหวัดนราธิวาส

 • อำเภอสุไหงปาดี: รพ.สุไหงปาดี
 • อำเภอตากใบ: PPA