การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 1

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 1

  1. รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอ้วนในจังหวัดสตูล .PDF

  2. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ Coaching ในชุมชน .PDF

  3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรัง จังหวัดพัทลุง .PDF

  4. การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้วยการเรียนรู้ระหว่างไทยพุทธสู่ไทยมุสลิมเพื่อควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง .PDF