การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 2

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 2

  1. การพัฒนาแนวทางการติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล .PDF

  2. ผลการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและกลุ่มป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความโลหิตสูงไม่ได้ อำเภอกงหรา .PDF

  3. ผลของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิธีขายตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มโรคอ้วนลงพุง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี .PDF

  4. การพัฒนาการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส .PDF

  5. รูปแบบการจัดกิจกกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขถาพของวัยทำงาน ที่มีภาวะโรคอ้วน ในอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง .PDF

  6. การพัฒนาโปรแกรมการจัดการดูแลตนเอง เพื่อควบคุมน้ำหนักสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในชุมชน อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล .PDF