การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 3

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3

  1. การเสริมพลังการดูแลตนเองของหญิงอายุ 35-59 ปี เพื่อลดภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและเครือข่าย กรณีศึกษาหมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง .PDF

  2. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเปาเบาะ เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส .PDF

  3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ด้วยการจัดการรายกรณีในตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา .PDF

  4. แบบแผนการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา .PDF

  5. รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมในชุมชนมุสลิมตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี .PDF

  6. การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกัน โรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา .PDF

  7. การช่วยเหลือเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา .PDF