การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 4

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4

  1. คู่มือการปรับแก้ proposal โดยใช้ Track Changes .PDF

  2. เกณฑ์การประเมิน proposal .PDF

  3. Timeline PAR 4 .PDF

รายละเอียดการส่งร่างข้อเสนอโครงการ

  1. รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ .DOC

  2. แบบร่างข้อเสนอโครงการ .DOC

  3. แผ่นประชาสัมพันธ์ .PDF

  4. หนังสือประชาสัมพันธ์ .PDF