การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 5

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 5

  1. คู่มือประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ download

  2. แบบฟอร์ม download