การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - การประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

เอกสารประกอบการประชุม

 • กำหนดการ .PDF
 • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
 •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
        - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง
 • นวัตกรรมระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสุขภาวะประชาชนรายบุคคล ด้วยเทคโนโลยี Big Data และ Data Analytic ขั้นสูง
 •       - ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สจรส.มอ. .pptx
 • บทเรียนการจัดการโรคเรื้อรังเขตสุขภาพที่ 12
 •      ตรัง ปัตตานี สตูล นราธิวาส สงขลา พัทลุง ยะลา

  เอกสารแลกเปลี่ยน

  แนวคำถามการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังด้วยเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม .PDF .DOCX)
  จังหวัดสตูล
 • อำเภอละงู: พชอ.
 • อำเภอท่าแพ: PAR
 • จังหวัดปัตตานี
 • อำเภอโคกโพธิ์: PPA
 • อำเภอหนองจิก: PAR
 • จังหวัดยะลา
 • อำเภอเมือง: ศอ.12 PAR
 • จังหวัดนราธิวาส
 • อำเภอสุไหงปาดี: รพ.สุไหงปาดี
 • อำเภอตากใบ: PPA

 • แบบสอบถามระบบข้อมูล NCD
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม .PDF .DOCX)
  จังหวัดพัทลุง
 • อำเภอกงหรา: PAR
 • จังหวัดปัตตานี
 • อำเภอโคกโพธิ์: PPA
 • จังหวัดยะลา
 • อำเภอเมือง: ศอ.12
 • อำเภอยะหา: PPA
 • จังหวัดนราธิวาส
 • อำเภอสุไหงปาดี: รพ.สุไหงปาดี
 • อำเภอตากใบ: PPA