การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - อบรมเชิงปฏิบัติการ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ NCD System manager
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เอกสารประกอบการประชุม

  • กำหนดการ .PDF
  • ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ (นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย) .PDF
  • มองสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่อย่างไร (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
  • วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ (พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) .pptx
  • การเฝ้าระวังและการวัดทางระบาด (นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์) .pptx
  • แบบฝึกหัด
  •       - เขต excel       - จังหวัด excel