งานวิจัย

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 5

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 5

  1. คู่มือประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ download

  2. แบบฟอร์ม download

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 4

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4

  1. คู่มือการปรับแก้ proposal โดยใช้ Track Changes .PDF

  2. เกณฑ์การประเมิน proposal .PDF

  3. Timeline PAR 4 .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 3

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3

  1. การเสริมพลังการดูแลตนเองของหญิงอายุ 35-59 ปี เพื่อลดภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและเครือข่าย กรณีศึกษาหมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 2

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 2

  1. การพัฒนาแนวทางการติดตามพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล .PDF

  2. ผลการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงและกลุ่มป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความโลหิตสูงไม่ได้ อำเภอกงหรา .PDF

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) รุ่นที่ 1

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 1

  1. รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอ้วนในจังหวัดสตูล .PDF

  2. การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ Coaching ในชุมชน .PDF