อ.นาทวี

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.นาทวี

การช่วยเหลือเด็กอายุ 0 - 5 ปีที่มีพัฒนาการไม่สมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา .PDF