อ.สิงหนคร

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.สิงหนคร จ.สงขลา

แบบแผนการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว และภาคีเครือข่าย กรณีศึกษา ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา .PDF