อ.เทพา

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 3 อ.เทพา จ.สงขลา

การเสริมพลังการดูแลตนเองของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในการป้องกัน โรคเบาหวาน โดยการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา .PDF