DHML

โครงการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตเมืองและเขตชนบท ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560

ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  1. กำหนดการประชุม .PDF

  2. แนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 12