อ.ยะหา

การจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) - การประชุมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอำเภอ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส. มอ.

เอกสารประกอบการประชุม

  • กำหนดการ .PDF
  • การจัดการโรคเรื้อรังในระบบสุขภาพอาเภออย่างยั่งยืน
  •       - นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ .PDF
          - คุณวิลาวัณย์ จริงจิตร เลขานุการ Service plan สาขา โรคเรื้อรัง