เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

ร้อยเล่มร้อยคนบนชายแดนใต้

# ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง คนแนะนำ
1 กระบวนการสันติภาพปาตานี ในบริบทอาเซียน รอมฎอน ปันจอร์ สุวรา แก้วนุ้ย
2 กลั่นหัวใจดับไฟใต้ การเยียวยาที่กว้างไกลกว่ามิติสุขภาพจิต จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโดนและคณะ ประณีต ส่งวัฒนา
3 การจัดการระบบสุขภาพอำเภอเพื่อดูแลกลุ่มประชากร: กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มคนพิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร วิไลวรรณ ชัยรัตนมโนกร
4 กำเนิดสยามจากแผนที่ ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ ธงชัย วินิจจะกูลและคณะ ธวัช มณีผ่อง
5 ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับสภาพสังคมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัมมาร สยามวาลา ซุกกรียะห์ บาเหะ
6 ความรุนแรงกับการจัดการ "ความจริง" ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สะรอนี ดือเระ
7 คู่มือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร? ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ฟารีดา ปันจอร์
8 จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้ แนวคิดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ถูกปฏิเสธ จาตุรนต์ ฉายแสง มุสลีฮา เจ๊ะสะแม
9 จินตนาการความเป็นไทย กฤตยา อาชวนิจกุล นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต
10 เจ้าเป็นไผ มหาชีวลัยอีสาน สมพร ช่วยอารีย์
11 ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ทางรอดของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ สุวัฒน์ คงแป้น แวรอมลี แวบูละ
12 ซือโก๊ะ แซกอ สุชีพ ณ สงขลา เมตตา กูนิง
13 เดินสู่อิสรภาพ ประมวล เพ็งจันทร์ ธวัชชัย รัตนซ้อน
14 ใต้เงาฮิญาป แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง หทัยรัตน์ สุดา
15 ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต Transformative Scenario Planning Adam Kahane สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
16 ทฤษฎีใหม่สถาบันการศึกษามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผย อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขตและคณะ อับดุลเลาะ ตีซา
17 ทักษะวัฒนธรรม แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง วัฒนะ พรหมเพชร
18 บทบาททางการเมืองของกลุ่มวะห์ดะห์ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ นัจมุดดีน อูมา อารีด้า หะสาเม๊าะ
19 บทเรียนสันติภาพ: เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย แอนเดรีย เค. โมลนาร์ และคณะ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
20 ปัตตานี อดีต-ปัจจุบัน อ.บางนรา อลิสา หะสาเมาะ
21 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ อะหมัด หลีขาหรี
22 ปักหมุดเทใจ สมเกียรติ จันทรสีมา ภาสกร จำลองราช
23 ปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู อารีฟีน บินจิ และคณะ อิลฟาน ตอแลมา
24 ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
25 ฝ่าวิกฤตชายแดนใต้ในสายตาของอุสตาซ อับดุลชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะและคณะ อามีซัน เจ๊ะสะแม
26 พี่น้องคารามาซอฟ The Brothers Karamazov ฟีโอโดร์ ดอสโตเยฟสกี้ นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
27 ฟ้าหม่นที่เมืองยะลา บุญส่ง ลอยสุวรรณ์ แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
28 ภาพหลอกหลอน ณ ชายแดนใต้ของไทย เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการนานาชาติ โชคชัย วงษ์ตานี
29 มลายูศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ อิมรอน ซาเหาะ
30 รวมใจเป็นหนึ่ง ภัทระ คำพิทักษ์ อาดีละฮ์ ปาทาน
31 ร้อยเล่ม ร้อยคน บนชายแดนใต้ วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
32 ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
33 รัฐปัตตานี ใน “ศรีวิชัย” เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัยในประวัติศาสตร์ ศรีศักร วัลลิโภดม SHINJIRO SHIBAYAMA
34 สนามข่าวสีแดง เรียนรู้โต๊ะข่าวภาคใต้ ภาสกร จำลองราช มูฮำมัดอายุบ ปาทาน
35 สมรรถนะพยาบาลชุมชน สมรรถนะเพื่อความเข้าใจชีวิต ชุมชน และสังคม จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ รอฮีม๊ะ กาซอ
36 สันติกับอนาคตของไทย ป๋วย อึ้งภากรณ์และคณะ สมาน อู่งามสิน
37 สันติภาพในเปลวเพลิง ดอน ปาทานและคณะ สมเกียรติ จันทรสีมา
38 สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน เงื่อนไขทางการเมืองที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน สุรินทร์ พิศสุวรรณและคณะ อภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์
39 เสียงของความหวัง ฐิตินบ โกมลนิมิ ฐิตินบ โกมลนิมิ
40 เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง ฐิตินบ โกมลนิมิ ภาวิณี ไชยภาค
41 หยดหนึ่ง เยียวยา เพื่อเพื่อนมนุษย์ กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ เปรมฤดี ดำรักษ์
42 Anil's GHOST Michael Ondaatje จุฑิมาศ สุกใส
43 Budaya Perdamaian Budaya Kita (Our Culture of Peace) Kamarulzaman Askandar ฆอซาลี อาแว
44 Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution in Islam Qamar-ul Huda ยาสมิน ซัตตาร์
45 HEALING UNDER FIRE THE CASE OF SOUTHERN THAILAND The Rugiagli Initiative วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
46 I Am Malala Malala Yousafzai with Christina Lamp นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
47 Muslim Separatism : the Moros of Southern Philippines and the Malays of southern Thailand Che Man,W.k. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
48 Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954 Nik Anuar Nik Mahmud ฮาร่า ชินทาโร่
49 Tearing Apart the land : Islam and Legitimacy in Southern Thailand Duncan McCargo สมัชชา นิลปัทม์
50 Tok Janggut Pejuang atau Penderhaka? Tok Janggut นักต่อสู้หรือผู้ทรยศ? Nik Anuar Nik Mahmud ตูแวดานียา มือรีงิง


สนใจแนะนำหนังสือเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่​ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย