เปิดประตูความรู้ชายแดนใต้

40 ความดีที่อยากให้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอน

“...หนังสือที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ศรัทธาในศาสนา...

คู่มือรอมฎอน

“…หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของเดือ...

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

“...นิทานเล่มนี้เป็นหนึ่งในนิทาน 12 เรื่อง ท...

อิสลามกับวันอีด โดย อุษมาน อิดรีส, 2549

“...หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงวันอีด ตั้งแต่...

ชุมชนบนกองเพลิง เรียนรู้ภาคประชาสังคม ชุด “เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพ

“... หนังสือ “ชุมชนบนกองเพลิง” รวบรวมบันทึกเหตุก...

ฝนกลางไฟ พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

"...หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวจากประสบก...

ฐานะของสตรีใต้ร่มเงาอิสลาม

"...หนังสือที่นำเสนอข้อมูลจากงานศึกษาทางวิ...

ทางเลือกกลางไฟใต้ : เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

"...เอกสารสรุปประเด็นเชิงนโยบายชิ้นนี้ทำหน...

เสียงท้าทายจากกัมปง

”ท่ามกลางความท้าทาย กดดัน นานัปการอันเกิดจ...

อิสลาม ความรัก?

“…การได้รู้จักความรักในแง่มุมที่องค์อัลลอฮ...

แต่งก่อนจีบ

“…เรื่องราวของความรักที่สะท้อนผ่านเรื่องเล...

ลีลาปาเต๊ะ พลังผู้:พลังชุมชน

"…คือตำราจาก “โรงเรียนชาวบ้าน” ที่สร้างขึ้นจาก...

ศวชต.เยียวยากลัยสู่สังคม

"...แต่ท่ามกลางความทุกข์ประดุจตกนรกทั้งเป็...

การพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) / Semi Skilled Labor Development in Five Southern Border Provinces for Serving IMT-GT Development
“...การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ที่เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในด้านสภาพทั่วไปและปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ รวมทั้งปัญหาและคุณวุฒิ จากบุคลากรในสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการ ครูฝึกและวิทยากรฝึก ผู้ผ่านการฝึก และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 320 คน นำผลการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแบบสอบถามและผลการสัมมนามาวิเคราะห์ทางสถิติและประมวลข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยปรากฎว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใตด้านสภาพทั่วไปและปัจจัยนำเข้ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการดำเนินงานปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และผลผลิตอยู่ในระดับดี ส่วนผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทำให้มีฝีมือแรงงานที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และสร้างนิสัยอุตสาหกรรมที่ดีให้กับผู้ผ่านการฝึกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนปัญหาการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสามด้านยังอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยที่ด้านกระบวนการต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับสถานประกอบการและภาคเอกชนให้ผู้ผ่านการฝึกมีงานทำ และไปทำงานในต่างประเทศ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูฝึกหรือวิทยากรให้มากขึ้น สำหรับผลการเปรียบเทียบการพัฒนาฝีมือแรงงานตามตัวแปรต่างๆ ปรากฎว่าบุคลการในสถาบันและศูนย์กับผู้ผ่านการฝึกมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ผ่านการฝึกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรของสถาบันและศูนย์ และเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ของผู้ผ่านการฝึก ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ศาสนา วุฒิการศึกษา ที่อยู่อาศัยตามจังหวัด และหลักสูตรวิชาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT ต้องการให้เพิ่มหลักสูตรด้านช่างที่หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมภาษาเพื่อการสื่อสารที่สามารถไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ รวมทั้งฝึกสร้างนิสัยอุตสาหกรรมให้กับผู้ฝ่านการฝึกให้มากขึ้น มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับฝีมือให้มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ ควรจัดตั้งกล่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มีการประชุมสัมมนาอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้...” อ่านเอกสารฉบับเต็มได้ที่ คลิ๊กที่นี่
 

Social Network


find us on facebook
  find us on twitter    find us on gotoknow  

K4DS Search


ภาคีเครือข่าย